VITASK ký kết MOU với Cơ quan Trọng tài Thương mại Hàn Quốc

VITASK ký kết MOU với Cơ quan Trọng tài Thương mại Hàn Quốc

Trung tâm VITASK đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan Trọng tài Thương mại Hàn Quốc – Văn phòng Hà Nội, là Cơ quan có chức năng tương tự với Tòa án trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các doanh nghiệp/tổ chức.